Minden utas tömegénél fogva egy személy által hordozható, a fel- és leszállást, valamint az átjárást nem akadályozó legfeljebb 2 db 40 x 50 x 80 cm vagy 2 db 20 x 20 x 200 cm méretet meg nem haladó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót vagy 1 pár sílécet vagy 1 köteg becsomagolt facsemetét vagy jelzett mérethatárt meg nem haladó 1 db gyermekkocsit, vagy 1 db kerekesszéket szállíthat díjtalanul. A fentiektől eltérően nem szállítható az a kézipoggyász, amely a fenti feltételeknek ugyan megfelel, de tömege a 30 kg-ot meghaladja. Jégkorcsolya, bármilyen egyéb éles eszköz, továbbá bármilyen szerszám csak csomagolt állapotban, zárt táskában szállítható az utazás teljes időtartama alatt.

Elektromos roller kizárólag összezárt, kikapcsolt állapotban szállítható a járművön. A szállított elektromos roller tömege a 30 kg-ot nem haladhatja meg, mérete pedig 50 x 50 x 120 cm-t. Egy utas kizárólag 1 db elektromos rollert szállíthat.

A járműveken nem szállítható olyan 30 kg súlyt meghaladó tárgy, amely az utasok testi épségét, biztonságát veszélyezteti (így különösen robbanó, tűzveszélyes, öngyúló, mérgező, maró, fertőzést okozó anyag, töltött lőfegyver, táblás üveg), de ide sorolandók mindazon anyagok, amelyek az utasok ruházatát, a jármű berendezéseit megrongálhatják, beszennyezhetik, vagy a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöknek minősülnek, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.

Hátizsákkal utazó utasok – a többi utasra való tekintettel – a járműveken a hátizsákot kézben kötelesek szállítani.

A kézipoggyásszal utazó utasoknak a kézipoggyászt tilos a járművek ülésein elhelyezni.

A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekesszékére és egyéb mozgást segítő eszközére a kézipoggyász legnagyobb tömegére és mérethatárára vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandóak.

A fogyatékkal élő személy és a kerekesszék vagy mozgást segítő eszköz együttes súlya nem haladhatja meg a 250 kg-ot. Az MVK Zrt. személyszállítási szolgáltatását nem lehet igénybe venni elektromos mopeddel, illetve elektromos moped nem szállítható az MVK Zrt. járművein. Ezen eszközök járműveken történő mozgása, álló helyzetben történő biztonságos rögzítési problémái miatt az utasokra nézve komoly balesetveszélyt jelentenek.

Élő állat a kézipoggyász méretét meg nem haladó, állatok szállítására alkalmas zárt szállítóeszközben szállítható, amely biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki, illetve az utasok ruházata, poggyásza, vagy a jármű nem szennyeződik be, valamint megakadályozza azt, hogy az utasok testi épsége sérüljön.

A kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve díjfizetés ellenében szállítható, amennyiben az utas nem kézipoggyásznak megfelelő szállítóeszközben szállítja a kutyát.

Utasonként két kutyánál több nem szállítható egyszerre. Az utasnak a szolgáltató alkalmazottja kérésére a kutya oltási bizonyítványát fel kell mutatnia.

Kutya szállításához vonaljegy megvásárlása és jelen Üzletszabályzat szerinti érvényesítése, vagy hóközi Kutya kombinált bérlet megvásárlása szükséges, kivéve a rendőrségi kutyát és a segítő kutyát, melyek szállítása díjtalan.

A kutya kombinált hóközi bérletszelvénnyel egyszerre csak egy kutya szállítható. A kutyát szállító utasnak külön, saját maga számára is rendelkeznie kell érvényes utazási okmánnyal. A cserére, visszaváltásra és szabálytalan utazásra vonatkozóan az általános szabályok alkalmazandóak.

Az élő állatot szállító utas köteles gondoskodni arról, hogy az élő állat az utasok nyugalmát ne zavarja.

A szolgáltató ellenőrzést végző dolgozói (a jármű vezetője, jegyellenőrök) az élő állat szállítására vonatkozó szabályt megsértő, illetve az élőállatot az utasok nyugalmát zavaró módon szállító utast az utazásból kizárhatják.

Kerékpár szállítását a szolgáltató kizárólag a Skoda 26THU3 típusú villamosain teszi lehetővé az alábbi feltételekkel. A szolgáltató autóbuszain és egyéb járművein kerékpár szállítása tilos.

A kerékpárszállítás lehetőségét a Skoda 26THU3 típusú villamoson elhelyezett kerékpár matrica jelzi.

A kerekesszékkel és a gyerekkocsival utazók a kerékpárosokkal szemben előnyt élveznek, ha azonos helyen szállnak fel. A megkezdett utazás emiatti megszakítása és a tovább utazásról ez okból történő lemondás miatt a megfizetett viteldíjat (a kerékpár szállításáért kezelt vonaljegy árát) a kerékpáros részére a szolgáltató nem téríti vissza.

Amennyiben az előbbiekben felsorolt utazók eltérő helyen szállnak fel, akkor közülük a korábbi megállóhelyen felszállókat köteles a szolgáltató elszállítani. A járművezető megtilthatja a kerékpárral való felszállást zsúfoltság vagy az utasok akadályoztatása esetén.

(1) A Skoda 26THU3 típusú villamoson kerékpárt szállító utas a Skoda 26THU3 típusú villamos 2-5. ajtaját veheti igénybe felszállás céljából. Egy utas egy kerékpárt szállíthat.

A kerékpár szállításához szükséges

 • külön 1 db vonaljegy megvásárlása és az utazásra igénybe vett Skoda 26THU3 típusú villamos jegykezelő készülékén papír alapú jegy esetében az utazás megkezdése előtt történő érvényesítése, vagy mobiljegy szolgáltatással megvásárolt vonaljegy esetén az utazáshoz igénybe venni kívánt Skoda 26THU3 típusú villamos kihelyezett NFC matricának, QR kódnak, vagy bluetooth jeladónak a vonaljegyet tartalmazó mobileszközzel történő beolvasásával az utazás megkezdése előtt történő érvényesítése, vagy
 • külön 1 db kerékpáros napijegy megvásárlása, amely a rányomtatott érvényességi időtartam kezdő időpontjától számított 24 óra időtartamon belül jogosítja az utast a kerékpár szállítására.

A kerékpárszállítás díja mellett a kerékpárt szállító utasnak saját maga számára is rendelkeznie kell érvényes utazási okmánnyal.

A kerékpár szállítására kijelölt helyet a Skoda 26THU3 típusú villamos járművek belső terében elhelyezett piktogramok jelzik. Kerékpárt szállítani kizárólag ezeken a piktogrammal jelölt helyeken szabad. Egy Skoda 26THU3 típusú villamoson erre a célra kialakított helyek mérete miatt egyszerre maximum 2 – 2 kerékpárt lehet szállítani. A kerékpárral felszálló utas felelős a biztonságos, tiszta és balesetmentes kerékpárszállításért a szállítás teljes időtartama alatt. Az utas köteles továbbá a kerékpárt megfelelően rögzíteni. Olyan kerékpár nem szállítható, amely speciális kialakítású (cargo, tandem, belső égésű motoros, stb.), vagy amelyen csomagok vannak rögzítve, vagy amely a kialakítása miatt nem rögzíthető. Személyenként egy darab kerékpár szállítható. A szállítandó kerékpár mérete nem haladhatja meg a 180 x 130 x 70 centimétert. A kerékpár tömege nem haladhatja meg a kézipoggyász tömeghatárára vonatkozó 30 kg-os tömeghatárt.

Amennyiben a kerékpárt szállító utas a Skoda 26THU3 típusú villamoson vagy a megállóhelyen (peronon) a szolgáltatónak, vagy harmadik személynek kárt okoz, akkor az okozott kárért felelősséggel tartozik. Az utas kerékpárjában keletkező harmadik személy által okozott kárért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

Összezárt kerékpár becsomagolt állapotban csak akkor szállítható, ha az a kézipoggyász méretét nem haladja meg.

(1) 6.000,- Ft, azaz hatezer forint pótdíjat köteles fizetni a helyszínen az az utas, aki:

 • utazási okmány (olyan utazási jogosultság megjelenítésére szolgáló dokumentum, amely jegy, bérlet vagy egyéb, a személyszállítási szerződés létrejöttét igazoló érvényes papíralapú vagy elektronikus irat) nélkül vagy érvénytelen utazási okmánnyal utazik, illetve valamilyen utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe;
 • érvénytelen vagy hatályát vesztett 24, 48, 72, 120 órás Miskolc Pass kártyával utazik;
 • elektronikus utazási okmányát neki felróható okból kifolyólag az ellenőrzés során felmutatni nem tudja.

(2) 6.000,- Ft, azaz hatezer forint pótdíjat köteles fizetni a helyszínen az az utas, aki az Üzletszabályzat 5.2. pontjában tilalmazottként meghatározott magatartások valamelyikét elköveti és/vagy olyan utazási okmánnyal utazik, amely láthatóan vagy vélhetően hamisított, fizikai, kémiai, illetve elektronikus úton manipulált.

(3) Amennyiben a szolgáltató jegyellenőre észleli az Üzletszabályzat megszegését, tájékoztatja az utast a szabálytalan utazása vagy magatartása tényéről, és az ebből eredő pótdíjfizetési kötelezettségének fennállásáról.

(4) A jelen (1) pontban meghatározott okok miatti pótdíjkiszabás esetén a helyszínen megfizetett pótdíj megfizetését követően átadott nyugta részét képezi egy 5 darab vonaljegyet tartalmazó tömb. A tömbben található vonaljegyek felhasználási feltételei megegyeznek az elővételi papír alapú vonaljegy felhasználási feltételeivel.

(5) A jelen (2) pontban meghatározott okok miatti pótdíjkiszabás esetén a helyszínen megfizetett pótdíj megfizetését követően átadott nyugta nem tartalmaz 5 darab vonaljegyet tartalmazó tömböt.

(6) Ha az utas jelen (1) pont alapján köteles pótdíjat fizetni a jegyellenőr felajánlja az utasnak a pótdíj helyszínen történő megfizetésének lehetőségét. Amennyiben az utas a pótdíj a helyszínen megfizeti az utazását ez esetben is kizárólag akkor folytathatja, ha

 • a pótdíj megfizetését követően átadott nyugta részét képező papír alapú vonaljegyek egyikét érvényesíti, vagy
 • más módon (pl. a járművezetőtől, vagy a mobiljegy alkalmazásban) vonaljegyet vásárol és érvényesíti azt, vagy
 • a már nála meglévő és még nem érvényesített másik vonaljegyet érvényesíti.

Amennyiben az utas nem kíván, vagy nem tud élni a pótdíj helyszíni megfizetésének lehetőségével, abban az esetben lehetősége van azt a szolgáltató Üzletszabályzatának rendelkezései alapján más módon és időpontban, de már emelt pótdíj összegben megfizetni, azonban utazását kizárólag vonaljegy érvényesítésével van lehetősége tovább folytatni. Amennyiben erre nem kerül sor, az utas az utazásból kizárásra kerül.

(7) Ha az utas jelen (2) pont alapján köteles pótdíjat fizetni a jegyellenőr felajánlja az utasnak a pótdíj helyszíni megfizetésének lehetőségét. Amennyiben az utas nem kíván, vagy nem tud élni a pótdíj helyszíni megfizetésének lehetőségével, abban az esetben lehetősége van azt jelen Üzletszabályzat rendelkezései alapján más módon és időpontban, de már emelt pótdíj összegben megfizetni. Amennyiben az utas jelen (2) pont alapján köteles pótdíjat fizetni, az utazásból kizárásra kerül.

(8) A pótdíj helyszínen történő ki nem fizetése nem érinti az utas azon jogát, hogy panaszt nyújtson be az intézkedés megalapozottsága tárgyában. A pótdíj helyszínen történő ki nem fizetése esetén a szolgáltató jegyellenőre pótdíjfizetési kötelezvényt állít ki.

(9) A szolgáltatót abban az esetben is megilleti a pótdíj, ha az utast a szolgáltató az utazásból kizárta.

(10) Amennyiben a pótdíj összege a helyszínen nem kerül megfizetésre, a pótdíj összege 6.000,- Ft-ról 10.000,-Ft-ra emelkedik, mely utólagos pótdíj a szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában fizethető be, az esemény napját követő 8 naptári napon belül. Amennyiben ezen határidőig nem történik meg a 10.000,- Ft-ra emelkedett összegű pótdíj megfizetése, a pótdíj 20.000,- Ft összegre emelkedik.

(11) A nem a helyszínen befizetett pótdíj után nem illeti meg az utast az 5 darab papír alapú vonaljegyet tartalmazó tömb.

(12) Abban az esetben 1000,- Ft-ra mérséklődik a pótdíj, ha az utas a pótdíj alapjául szolgáló esemény napjától számított öt munkanapon belül a szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában (utólagos bérletbemutatás):

 • a pótdíjazás időpontjában már rendelkezésére álló érvényes havi vagy hóközi bérletszelvényét, bérletigazolványát bemutatja;
 • a pótdíjazás időpontjában érvényes bérletszelvénye mellé a bérletszelvényre ráírt számmal rendelkező érvényes arcképes igazolványát bemutatja;
 • szám nélküli papír alapú bérletszelvénnyel történő utazás esetén a jegyellenőr által ráírt számmal rendelkező bérletszelvényt bemutatja (amennyiben az utas olyan bérletigazolvánnyal - diákigazolvánnyal -, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal utazott, amely bérletszelvényére a bérletigazolvány [diákigazolvány], személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány sorszáma nem volt tintával ráírva, és a jegyellenőr írja fel számot a papír alapú bérletszelvényre, az utas adatainak rögzítését követően a papír alapú bérletszelvényt az utas az Ügyfélszolgálati Irodában bemutatja);
 • a matrica nélküli diákigazolványt érvényes matricával pótolva bemutatja;
 • az érvényes diákigazolvány helyett kiadott igazolást bemutatja.

Az öt munkanapos bemutatási határidő elmulasztása esetén az általános pótdíjtételek lépnek érvénybe.

A vonaljegyek utólagos bemutatására nincs lehetőség.

(14) 30.000,- Ft összegű késedelmi és eljárási díjat köteles fizetni a 20.000,- Ft-os pótdíjon felül az, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.

Előzetesen közölt kérés alapján a vásárlás időpontjában a jegy- és bérletszelvény-vásárlásokról, illetve egyéb értékcikkvásárlásokról készpénzfizetési számlát állítanak ki a szolgáltató jegy- és bérletpénztárai és ügyfélszolgálati irodája.

Készpénzzel, illetve bankkártyával történő vásárlás esetén a számla a vásárlással egy időben, azonnal kerül kiállításra, kivételt képez ez alól a jegy- és bérletautomatából vásárolt díjtermékek köre, amelyek esetében a vásárlástól számított 8 napon belül kérhető a számla kiállítása. A járművezetőnél, vásárolt vonaljegy esetén számlát a szolgáltatónak nem áll módjában kiállítani. Utólagosan, azaz nem a vásárlással egyidejűleg kért számla kiállítására nincs lehetőség (már a vásárlás napján sem).

Amennyiben az utas a kiállított számlát elvesztette, lehetősége van a hitelesített számlamásolat kikérésére, melyet az Ügyfélszolgálati Irodában kérhet, 500 Ft kezelési költség megfizetése ellenében.

Tanuló, nyugdíjas, negyedéves, szemeszter, valamint Miskolc Pass Classic kártyával vásárolt bérletszelvények esetében kizárólag természetes személy részére állít ki a szolgáltató számlát. Így a kedvezményes, tanuló és nyugdíjas, valamint egyéb jogcímen kedvezménnyel vásárolható bérletszelvénytípusok vásárlásakor egyszerűsített számla csak magánszemély nevére és címére állítható ki, tekintettel arra, hogy a kedvezményre való jogosultságot kizárólag magánszemély szerezheti meg és gyakorolhatja. Ezen tilalom alól kivételt jelentenek a nevelési-oktatási vagy gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézménnyel (a továbbiakban együtt: intézmény) jogviszonyban álló gyermek, tanuló részére az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési oktatási intézmények esetében a központ, egyéb esetben az intézmény, vagy annak fenntartója által történő vásárlások.

Az elővételben megvásárolt papír alapú vonaljegy – ide értve a gyűjtőjegyet, és a helyszínen megfizetett pótdíj megfizetését követően átadott nyugta részét képező 5 db vonaljegyet tartalmazó tömböt is –, a 60 perces és 90 perces jegy, a következő tarifaváltásig használható fel utazásra. Az előző mondatban írtaktól eltérően a mobiljegy szolgáltatás használatával megvásárolt vonaljegy az applikációban történt vásárlását követő hat hónap időtartamon belül használható fel.

Papír alapú bérletszelvények értékkülönbözettel (kisebb értékről nagyobb értékre) történő cseréjére az Ügyfélszolgálati Irodában, valamint a jegy és bérletpénztárakban van lehetőség. Mobiljegy szolgáltatásban megvásárolt utazási okmány esetében nincs lehetőség értékkülönbözetes cserére.

A megvásárolt jegy- és bérletszelvény ára nem tartalmaz utasbiztosítást.

A szolgáltató és az utas felelősségére vonatkozó szabályokra a mindenkori hatályos jogszabályok és jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatónak - a 2012/34/EU irányelv 22. cikkével összhangban - felelősségi fokának megfelelő biztosítással vagy piaci feltételek mellett nyújtott megfelelő garanciával kell rendelkeznie, hogy fedezete legyen a károkra.