Helyi közlekedés kedvezményei

Kedvezményezettek Bemutatandó okmány, igazolás
Felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves korig, illetve az iskolai tanulmányai megkezdéséig. Iskolai tanulmányok megkezdése előtt igazolás nélkül vehető igénybe a kedvezmény.
65 évesnél idősebb személy (állampolgárságtól, jogállástól függetlenül) Személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, „Magyar igazolvány”, „Magyar hozzátartozói igazolvány” vagy magyar hatóság által kiállított tartózkodási engedély.
Vak személy Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (2015. április 1-jét megelőzően a Magyar Államkincstár) által kiállított Hatósági Igazolvány és személyazonosságot igazoló okmány, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványa.
Hallássérült személy A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványa.
A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. tv. szerint súlyosan fogyatékos személy Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (2015. április 1-jét megelőzően a Magyar Államkincstár) által kiállított Hatósági Igazolvány és személyazonosságot igazoló okmány.
A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. tv. szerint súlyosan fogyatékos személy, a vak személy, a hallássérült személy 1 fő kísérője A jogosult személy igazolványa alapján a kísérőnek nem kell semmilyen okmány. Kísérőnek minősül, aki a kísért személynek a le- és felszállásnál, valamint az utazás tartama alatt a járatokon az életkorából, egészségi állapotából következően szükségessé váló felügyeletét és segítségét biztosítja. CSAK A KÍSÉRÉS IDEJÉRE JÁR A KEDVEZMÉNY!
Hadirokkant és hadiözvegy Hadigondozási igazolvány és Személyazonosító igazolvány.
Hadirokkant kísérője Hadigondozási igazolványban az orvos szakértői szerv szakvéleménye alapján rögzített kísérőszükségessége. CSAK A KÍSÉRÉS IDEJÉRE JÁR A KEDVEZMÉNY.
Legalább 75%-os rokkant hadirokkant családtagja Személyazonosító igazolvány és jogosultságot megalapozó okmány.

Kedvezményezettek Bemutatandó okmány, igazolás
Saját jogú nyugellátásban részesülő és az azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személyek (1997. évi LXXX. törvény 4. §-ának f. pontja alapján). Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott határozat, Ellátottak Utazási Utalványa és Személyazonosító Igazolvány, Lakcímkártya
Hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, özvegyi járadékban) részesülő személy. Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott határozat, Ellátottak Utazási Utalványa és Személyazonosító Igazolvány, Lakcímkártya Az árvaellátás jogcímén igénybe vehető utazási kedvezmény annak a személynek jár, akinek a nevére az ellátás folyósítva van. A jogosultság igazolása a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiadott határozattal és az Ellátottak utazási utalványával történik, illetve az árva 16. életévének betöltése után annak nappali tagozatot igazoló diákigazolványa vagy az oktatási intézmény által kiadott igazolás szükséges.
Az a személy, aki 2011. december 31-éig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban (a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontjában meghatározott ellátásban) részesült Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott határozat, Ellátottak Utazási Utalványa és Személyazonosító Igazolvány, Lakcímkártya
Rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott határozat, Ellátottak Utazási Utalványa és Személyazonosító Igazolvány, Lakcímkártya
Rokkantsági ellátásban részesülő személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű. Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott határozat, Ellátottak Utazási Utalványa és Személyazonosító Igazolvány, Lakcímkártya
Rokkantsági ellátásban részesülő személy, amennyiben 2011. december 31-éig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult. Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott határozat, Ellátottak Utazási Utalványa és Személyazonosító Igazolvány, Lakcímkártya
Rokkantsági ellátásban részesülő személy, amennyiben 2011. december 31-éig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én rendszeres szociális járadékra volt jogosult Rokkantsági járadékban részesülő személy Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott határozat, Ellátottak Utazási Utalványa és Személyazonosító Igazolvány, Lakcímkártya
Nemzeti gondozási díjban, illetve nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy. Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott határozat, Ellátottak Utazási Utalványa és Személyazonosító Igazolvány, Lakcímkártya
Külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban Külföldről hazatelepült magyar állampolgár esetében a nyugdíjfolyósító által kiadott, a hazatelepülést, valamint a nyugellátás tényét hitelt érdemlő igazolás és Ellátottak Utazási Utalványa, személy azonosításra alkalmas okmány: Személyazonosító igazolvány és Lakcímkártya
Nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott határozat, Ellátottak Utazási Utalványa és Személyazonosító Igazolvány, Lakcímkártya
Gyám és gyámolt személy, valamint gondnok és gondnokolt személy A gyám és gyámolt személyek, valamint a gondnok és gondnokolt személyek esetében a gyámság vagy a gondnokág fennállását igazoló határozat és Személyazonosító igazolvány. Személyazonosító igazolvány és Lakcímkártya A gyám és gyámolt személyek, valamint a gondnok és gondnokolt személyek életkortól függetlenül megosztva használhatják a GY, GYÁM és GO utazási utalványokat, így nyugdíjas-bérletigazolványt a gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy egyaránt kiválthat.
Az előzőekben felsoroltak házastársa (élettársa) – a gyám és gyámolt személyt, valamint a gondnok és gondnokolt személyt kivéve –, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte A nyugdíjas, ellátott, illetve rokkantsági járadékos előzőekben említett utalványának és a házastárs (élettárs) személyazonosító igazolványának felmutatásával válthat ki nyugdíjas-bérletigazolványt. Igazolni az életkort (öregségi nyugdíjkorhatár betöltése), a házastársi vagy élettársi viszonyt (közös lakcím, vagy Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásából származó közjegyzői tanúsítvány alapján) kell.
Aktív korúak ellátásában (vagy rendelkezésre állási támogatásban vagy rendszeres szociális segélyben részesülő személy, ha munkaviszonyban nem áll. Megyei kormányhivatal járási hivatala által kiállított igazolás, Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya
Rokkantsági járadékos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása, Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya

Kedvezményezettek Bemutatandó okmány, igazolás
A gyermek 14. életéve betöltéséig Érvényes diákigazolvány, illetve a 362/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet szerinti igazolás.
Alap-, és közép-, és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulója, hallgatója: Arcképes diákigazolvány, ennek hiányában az új, egységes, oktatási intézmény által kiadásra kerülő sorszámozott „Igazolás” személyazonosításra alkalmas arcképes igazolvánnyal. Az utazási kedvezmény igazolására csak az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott diákigazolvány vagy az ott meghatározott Igazolás használható. Magyarországi tartózkodásának idején, a magyar utazási kedvezmény igénybe vételekor az Oktatási Hivatal által kiállított diákigazolvány felmutatásával, mely az intézmény székhelye helyett – a jogosult kérésére – a nem magyar oktatási intézménnyel tanulói, hallgatói jogviszonyban álló jogosult diákigazolványa a „külföldi intézményben tanul” megjelölést tartalmazza; A szomszédos államokban lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy a kedvezményekre való jogosultságot az előírt módon érvényesített „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával igazolhatják; A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárságú tanulók, hallgatók a Magyarországon igénybe vehető utazási kedvezményükhöz szükséges feltételek igazolásához a saját, külföldi tanintézetük igazolványát felhasználhatják Az MVK Zrt. a nemzetközi diákigazolványt (ISIC jelzéssel ellátott, International Student Identity Card) az utazási kedvezmény igazolására saját hatáskörbe elfogadja függetlenül a tanuló/hallgató állampolgárságától és képzési intézmény székhelyétől.
Magyar oktatási intézményben tanuló nem magyar állampolgárságú tanulók, hallgatók Nem magyar oktatási intézményben tanuló magyar állampolgár Szomszédos államokban élő tanulók Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező tanulók: Arcképes diákigazolvány, ennek hiányában az új, egységes, oktatási intézmény által kiadásra kerülő sorszámozott „Igazolás”. Az utazási kedvezmény igazolására csak az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott diákigazolvány vagy az ott meghatározott Igazolás használható. Magyarországi tartózkodásának idején, a magyar utazási kedvezmény igénybe vételekor az Oktatási Hivatal által kiállított diákigazolvány felmutatásával, mely az intézmény székhelye helyett – a jogosult kérésére – a nem magyar oktatási intézménnyel tanulói, hallgatói jogviszonyban álló jogosult diákigazolványa a „külföldi intézményben tanul” megjelölést tartalmazza; A szomszédos államokban lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy a kedvezményekre való jogosultságot az előírt módon érvényesített „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával igazolhatják; A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárságú tanulók, hallgatók a Magyarországon igénybe vehető utazási kedvezményükhöz szükséges feltételek igazolásához a saját, külföldi tanintézetük igazolványát felhasználhatják Az MVK Zrt. a nemzetközi diákigazolványt (ISIC jelzéssel ellátott, International Student Identity Card) az utazási kedvezmény igazolására saját hatáskörbe elfogadja függetlenül a tanuló/hallgató állampolgárságától és képzési intézmény székhelyétől.

Kedvezményezettek Bemutatandó okmány, igazolás
az a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező természetes személy, aki gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) vagy gyermeknevelési támogatás folyósításában (GYET) részesül.
 • személyazonosság és lakcím megállapítására alkalmas érvényes okmány,
 • az ellátás vagy támogatás fennállásáról a folyósító szerv által kiállított, eredeti, 30 napnál nem régebbi Hatósági Bizonyítvány
 • vagy az ellátás vagy támogatás megállapításáról szóló 6 hónapnál nem régebbi hatósági határozat
 • 1 db 4 x 4 cm-es 3 hónapnál nem régebben készült igazolványkép

A Miskolc Pass Classic kártyával rendelkező utasok 2023. január 1-től 15% kedvezményt jogosultak igénybe venni. Miskolc Pass Classic kártyával a kártya érvényességi idején belül 12 alkalommal vásárolható kedvezményes bérletszelvény azzal a feltétellel, hogy a Miskolc Pass Classic Kártya érvényes és nincs letiltva a kártyán az adott időszakra a vásárlás.

A kedvezményes bérletszelvény vásárlásához szükséges az érvényes Miskolc Pass Classic kártya bemutatása. A megvásárolt bérletszelvényre minden esetben a jegy- és bérletpénztáros írja rá az arcképes bérletigazolvány (egyéb arcképes igazolvány,diákigazolvány) számát, vagy a kártyatulajdonos nevét.

Minden utas kizárólag a saját nevére szóló Miskolc Pass Classic Kártyájával, illetve a saját kártyájának és arcképes bérletigazolványának/diákigazolványának számát tartalmazó kedvezményes bérletszelvénnyel utazhat.

A Miskolc Pass Classic Kártyával a kedvezményt csak Miskolc közigazgatási határán belül lehet igénybe venni (a 7-es autóbusz viszonylaton a Keleti kapu megállóhelyig).

A Miskolc Pass Classic Kártyával az alábbiakban felsorolt bérletszelvények vásárolhatóak meg kedvezményesen:

 • tanuló arcképes villamos havibérlet
 • tanuló arcképes villamos hóközi bérlet
 • nyugdíjas arcképes villamos havibérlet
 • nyugdíjas arcképes villamos hóközi bérlet
 • általános arcképes villamos havibérlet
 • általános arcképes villamos hóközi bérlet
 • tanuló arcképes kombinált havibérlet
 • tanuló arcképes kombinált hóközi bérlet
 • nyugdíjas arcképes kombinált havibérlet
 • nyugdíjas arcképes kombinált hóközi bérlet
 • általános arcképes kombinált havibérlet
 • általános arcképes kombinált hóközi bérlet
 • egyvonalas havibérlet
 • egyvonalas hóközi bérlet

Bővebb információ a Miskolc Pass Classic kártyáról: www.miskolcpass.com

A 24, 48, 72 és 120 órás Miskolc Pass turisztikai kártyák érvényességi idejük alatt napijegyként funkcionálnak és korlátlan számú utazásra jogosítanak Miskolc város közigazgatási határán belül. A helyi közösségi közlekedés igénybevételén felül a kártya kiváltói ingyenesen élvezhetik 15 látnivaló szolgáltatását (többek között Miskolctapolca Barlangfürdő, Miskolctapolcai Strandfürdő, Diósgyőri vár) és több mint 70 kedvezményt vehetnek igénybe.

Bővebb információ: www.miskolcpass.com

Közigazgatási határon túli közlekedés

Kedvezményezettek Bemutatandó okmány, igazolás
Felnőtt kíséretében utazó gyermek az iskolai tanulmányai megkezdéséig Iskolai tanulmányok megkezdése előtt igazolás nélkül vehető igénybe a kedvezmény
Gyermek 6-14 éves korig bármely személyi azonosításra alkalmas igazolvány, vagy diákigazolvány
65 évnél idősebb magyar személy Személyazonosító igazolvány vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas okmány
A Szátv. hatálya alá tartozó, 14–65 év közötti személy (évente 12 alkalommal) „Magyar igazolvány” és „Magyar hozzátartozói igazolvány”
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló és legfeljebb 2 kísérője Sajátos nevelési igényű gyermek igazolása, a kísérő részére a kíséret tényét igazoló utasnyilvántartó lap
Szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozott és legfeljebb 2 kísérője Intézmény igazolása
Szociális intézményben bentlakó gondozott látogatója lakóhelye (tartózkodási helye) és az intézmény székhelye (telephelye) között Intézmény igazolása
Ellátottak utazási utalványa alapján Ellátottak utazási utalványa
Látássérült személy Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (2015. április 1-jét megelőzően a Magyar Államkincstár) által kiállított Hatósági Igazolvány és személyazonosságot igazoló okmány, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványa.
Hallássérült személy A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványa.
A magasabb összegű családi pótlékra jogosult vagy jogosító gyermek és fogyatékossági támogatásban részesülő személy Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (2015. április 1-jét megelőzően a Magyar Államkincstár) által kiállított Hatósági Igazolvány és személyazonosságot igazoló okmány.
A magasabb összegű családi pótlékra jogosult vagy jogosító gyermek, fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vak személy és a hallássérült személy 1 fő kísérője A jogosult személy igazolványa alapján a kísérőnek nem kell semmilyen okmány. Kísérőnek minősül, aki a kísért személynek a le- és felszállásnál, valamint az utazás tartama alatt a járatokon az életkorából, egészségi állapotából következően szükségessé váló felügyeletét és segítségét biztosítja. CSAK A KÍSÉRÉS IDEJÉRE JÁR A KEDVEZMÉNY!
Hadirokkant, hadiözvegy Hadigondozási igazolvány és Személyazonosító igazolvány
Hadirokkant kísérője Hadigondozási igazolványban az orvosszakértői szerv szakvéleménye alapján rögzített kísérő szükségessége. CSAK A KÍSÉRÉS IDEJÉRE JÁR A KEDVEZMÉNY
Legalább 75%-os rokkant hadirokkant családtagja Személyazonosító igazolvány és jogosultságot megalapozó okmány
Tartózkodási engedéllyel, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által kiállított igazolással rendelkező, menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, valamint a menedékeskénti elismerését kérő személy, meghatározott viszonylatra és meghatározott számú utazáshoz A kérelmező külföldi számára rendszeresített tartózkodási engedély és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolás.
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által kiállított igazolással rendelkező menekült, oltalmazott és menedékes, meghatározott viszonylatra és meghatározott számú utazáshoz A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolás és személyi azonosításra alkalmas okmány alapján.
A szülő (szülők) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermekük személyi igazolvány, vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas igazolvány, diákigazolvány
Előre bejelentett, legalább 6 fő óvodás gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként a velük utazó 3 fő kísérő A csoportos utazási igényt az utazás napja előtt legalább 7 naptári nappal korábban szükséges jelezni az MVK Zrt-nek. A kedvezmény igénybevételéhez az intézmény által az utazás napjára kiállított és igazolt utaslista szükséges.
Előre bejelentett, legalább 6 fő 10 éven aluli gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként 2 fő kísérő A csoportos utazási igényt az utazás napja előtt legalább 7 naptári nappal korábban szükséges jelezni az MVK Zrt-nek. A kedvezmény igénybevételéhez az intézmény által az utazás napjára kiállított és igazolt utaslista szükséges.
A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő legalább 6 fő 10 éven felüli diák előre bejelentett csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb 1 fő kísérő A csoportos utazási igényt az utazás napja előtt legalább 7 naptári nappal korábban szükséges jelezni az MVK Zrt-nek. A kedvezmény igénybevételéhez az intézmény által az utazás napjára kiállított és igazolt utaslista szükséges.
A gyermekotthonban nevelt vagy gyermekvédelmi nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2 fő nevelő vagy gyermekvédelmi nevelőszülő előre történő bejelentés esetén, 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő kísérő A csoportos utazási igényt az utazás napja előtt legalább 7 naptári nappal korábban szükséges jelezni az MVK Zrt-nek. A kedvezmény igénybevételéhez az intézmény által az utazás napjára kiállított és igazolt utaslista szükséges.
A Szátv. 8. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott 18 éven aluli személyek legalább tíz főből álló előre bejelentett csoportja és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérő (évente 1 alkalommal) A csoportos utazási igényt az utazás napja előtt legalább 7 naptári nappal korábban szükséges jelezni az MVK Zrt-nek. A kedvezmény igénybevételéhez az intézmény által az utazás napjára kiállított és igazolt utaslista szükséges.

Kedvezményezettek Bemutatandó okmány, igazolás
Nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló, hallgató, valamint szakmai oktatásban tanulói vagy felnőttképzési jogviszonyban álló személy Érvényes diákigazolvány, illetve a diákigazolvánnyal nem rendelkezők számára a 362/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet szerinti igazolás
Ellátottak utazási utalványa alapján Ellátottak utazási utalványa

Kedvezményezettek Bemutatandó okmány, igazolás
Fiatal 14–25 éves kor között Az életkor igazolásához személyi igazolvány vagy egyéb, személyazonosításra alkalmas okmány járművezetőnek történő bemutatása szükséges.
Költségvetési szerv és intézmény foglalkoztatottja 38/2024. (II. 29.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete - utazási utalvány
Egyházi jogi személyek, civil szervezetek alkalmazottja 38/2024. (II. 29.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete - utazási utalvány