Az MVK Zrt. elkötelezett aziránt, hogy mindenki számára biztosítsa a magánélet tiszteletben tartását és a személyes adatok bizalmas kezelését. Társaságunk megtette a szükséges lépéseket a személyes adatok biztonságának, sértetlenségének és bizalmas kezelésének fenntartásáért, ezen intézkedések végrehajtásának biztosítása érdekében adatvédelmi tisztviselő kinevezésére került sor, illetve naprakészen tartjuk az MVK Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát.

Szabályzat és Adatkezelési tájékoztatók

SZB-42 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat Adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás a belső visszaélésbejelentő rendszerben tett bejelentések kapcsán megadott személyes adatok kezeléséről Adatkezelési tájékoztató az MVK Zrt. honlapján (Weboldalán) használt cookie-k (websütik) alkalmazásáról Adatkezelési tájékoztató a természetes személyekkel és egyéni vállalkozókkal megkötött szerződésekben szereplő, vagy teljesítésük során megismert személyes adatok kezeléséről Adatkezelési tájékoztató az az önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelések általános szabályairól Adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás a jegy- és bérletkiadó automaták használatával létrejövő szerződéses jogviszony teljesítése során keletkező személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A WEBSHOPPAL ÖSSZEFÜGGŐ PANASZOK SORÁN MEGADOTT ADATOK KEZELÉSÉRŐL Adatkezelési tájékoztató a személyszállítási szolgáltatással összefüggő személyes adatok kezeléséről

Jogszabályok

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységről szóló 2005. évi CXXXIII. törvény A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. XLI. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről