Általános közzétételi kötelezettség

1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK
I. Elérhetőségi adatok
adat megnevezése  
Az MVK Zrt elérhetőségi adatai Elérhetőségek
Ügyfélszolgálati kapcsolatok Ügyfélszolgálat
II. A szervezeti struktúra
adat megnevezése  
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) A társaság irányítása
III. A szerv vezetői
adat megnevezése  
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Elérhetőségek
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Elérhetőségek
1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezése  
A cég (MVK Zrt.) tagvállalatai ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" (3527 Miskolc, József Attila u. 70.)
1.4. KÖZALAPÍTVÁNYOK
I. A szerv által alapított közalapítványok NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.5. LAPOK
I. Lapok NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe MVK felügyeleti szervei
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.7. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
I. A költségvetési szerv adatai NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapszabály

Az MVK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat függelék 1

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat függelék 2

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat függelék 7

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat függelék 8

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat függelék 9

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat függelék 10

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat függelék 11

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Közszolgáltatások Egységes szerkezetű Közszolgáltatási Szerződés 2022. 01. 01-től hatályos
IV. A szerv nyilvántartásai Az MVK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata
V. Nyilvános kiadványok NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VI. Döntéshozatal, ülések NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VIII. Pályázatok
adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Karrier
IX. Hirdetmények
adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hírek
X. Közérdekű adatok igénylése
adat megnevezése  
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Operatív igazgatóság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 3527 Miskolc Szondi György u. 1, Tel +36 46 514 900, Fax +36 46 514 912
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Az adatvédelmi tisztviselő neve:  L Tender-Consulting Kft. (adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy: Molnár Gábor) 
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@ltender.hu Telefon: +36 70/7735903 
Az adatvédelmi felelős neve : Dr. Bíró Attila, telefon: (46) 514-900/345
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai NAIH adatlap 2021
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
XI. Közzétételi listák adat megnevezése
adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
XII. Szervezeti integritást sértő események bejelentése és kezelése
adat megnevezése  
1. Integritást sértő esemény bejelentésének és kezelésének a rendje Szabályzat
2. Nyomtatvány integritást sértő esemény bejelentésére (használata nem kötelező, de ajánlott) Nyomtatvány
3.1. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása JELENLEG NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
adat megnevezése  
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

2021. évi energetikai szakreferensi jelentés

2020. évi energetikai szakreferensi jelentés

IV. A működés eredményessége, teljesítmény
adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Beruházási statisztika 2022. II. félév

Szolgáltatói jelentés 2022. I. félév

Szolgáltatói jelentés 2022. I. negyedév

Beruházási statisztika 2022. I. negyedév

Beruházási statisztika 2021 IV. negyedév

Beruházási statisztika 2021. III. negyedév

V. Működési statisztika
adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Személyszállítási teljesítmény 2022. II. negyedév

Személyszállítási teljesítmény 2022. I. negyedév

Személyszállítási teljesítmény 2021. IV. negyedév

Személyszállítási teljesítmény 2021. III. negyedév

3.2. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK
I. Éves költségvetések
adat megnevezése

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Az MVK Zrt. 2020. évi üzleti terve

Az MVK Zrt. 2019. évi üzleti terve

Az MVK Zrt. 2018. évi üzleti terve

Az MVK Zrt. 2017. évi üzleti terve

Az MVK Zrt. 2016. évi üzleti terve

II. Számviteli beszámolók
adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2018. éves beszámoló

2018. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2019. éves beszámoló

2019. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2020. éves beszámoló

2020. évi kiegészítő melléklet

III. A költségvetés végrehajtása
adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

Az MVK Zrt. egyszemélyes tulajdonosának, a Miskolc Holding Zrt-nek 213/2020. (V. 28.) számú Alapítói határozata

3.3. MŰKÖDÉS
I. A foglalkoztatottak
adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2021. II. negyedéves létszám, bértömeg adatok

2021. III. negyedéves létszám, bértömeg adatok

2021. IV. negyedéves létszám, bértömeg adatok

2022. I. negyedéves létszám, bértömeg adatok

2022. II. negyedéves létszám, bértömeg adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Az MVK Zrt  Közzétételi táblája a 2009  évi CXXII  törvényben előírt rendelkezések alapján

2022. II. negyedéves vezető állás munkavállalók és tisztségviselők összesített juttatásai

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2021. II. negyedéves egyéb alkalmazottak juttatásai

2021. III. negyedéves egyéb alkalmazottak juttatásai

2021. IV. negyedéves egyéb alkalmazottak juttatásai

2022. I. negyedéves egyéb alkalmazottak juttatásai

2022. II. negyedéves egyéb alkalmazottak juttatásai

II. Támogatások
adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Szerződések
adat megnevezése  
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. 5 M Ft feletti szerződések
IV. Koncessziók
adat megnevezése  
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) JELENLEG NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
V. Egyéb kifizetések
adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei JELENLEG NINCS A MVK ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
adat megnevezése  
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Zöld Nyíl Projekt weboldala
VII. Közbeszerzés
adat megnevezése  
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Az MVK Zrt. 2022. évi közbeszerzési terve

Az MVK Zrt. 2021. évi 3 módosítás közbeszerzési terve

Az MVK Zrt. 2020. évi közbeszerzési terve

Az MVK Zrt.-re vonatkozó aktuális közbeszerzési információk körében közzéteendő dokumentumok (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) megtalálhatóak a https://ekr.gov.hu portálon

2. Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtása a tárgyévre vonatkozó intézkedési terv közzétételével 

Az MVK Zrt. egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentéséről szóló intézkedési terve 2022.